-
19. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI
10. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu
15. – 18. svibnja 2019. Vodice, Hrvatska

POZVANA PREDAVANJA

Author

HDK

Published

2019.

AGILNO E-VOĐENJE U ERI DIGITALNE EKONOMIJE - IZAZOV KVALITETI


INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA S POZICIJE AGENCIJE ZA AKREDITACIJU

AKTUALNI PROBLEMI, STANJA, TEORIJA I PRAKSA U PODRUČJU KVALITETE


UPOTREBA DRONOVA U MEDICINSKOM LANCU OPSKRBE - KVALITETA I REGULATORNI IZAZOVI U MEDICINI

STUDIJSKI PROGRAMI - SRŽ OBRAZOVNE MISIJE
ATLANTIC GRUPA: OCEAN PRILIKA - OCEAN IZVRSNOSTI: INTEGRIRANI SUSTAVI KVALITETE I ULOGA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU SUSTAVA

MODEL INOVATIVNOG PAMETNOG PODUZEĆA (HR-ISE) I TVORNICE ZA UČENJE (FESB LEARNING FACTORY)


DIGITALIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE - PREDUVJET ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA I DRUŠTVA U KONAČNICI

ORGANIZACIJSKA KOMPETENTNOST - KLJUČ KVALTETNOG UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM

Vodice 2019.

Pregled pozvanih predavanja

ERNEST VLAČIĆ

AGILNO E-VOĐENJE U ERI DIGITALNE EKONOMIJE - IZAZOV KVALITETI

Nagla ekspanzija primjene digitalnih tehnologija u eri Četvrte industrijske revolucije predstavlja danas sveprisutnu globalnu pojavu koja neminovno vodi prema stvaranju digitalnog društva, odnosno društva digitalne ekonomije. Međutim takva rapidna transformacija nameće niz izazova, posebno kada je u pitanju upravljanje i vođenje takvih procesa. Postavlja se pitanje jesmo li kao društvo, ali i kao pojedinci, dovoljno spremni za vođenje i upravljanje disruptivnim procesima koje nam nova paradigma nameće, i koja može biti nova uloga kvalitete u njemu?

AHMED NOVO

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA S POZICIJE AGENCIJE ZA AKREDITACIJU

Akreditacijski standardi u zdravstvu su dobar alat za implementaciju medicinskih, znanstvenih i tehnoloških dostignuća koji imaju utjecaj na zdravstveni sustav i sustave kvalitete u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvu se u bliskoj budućnosti nameću izazovi rješavanja problema starenja populacije, starenja radne snage, primjene novih tehnologija i medicinskih dostignuća. Novi alati kao što su Horizon scanning, koji se koriste za upravljanje rizicima i procjenu budućnosti putem sistematskog pregleda informacija u cilju identificiranja potencijalnih prijetnji, rizika, novih problema i mogućnosti, mogu imati primjenu i u zdravstvenim sustavima.

NENAD INJAC

AKTUALNI PROBLEMI, STANJA, TEORIJA I PRAKSA U PODRUČJU KVALITETE

Jedna od najvažnijih komponenata sustava upravljanja kvalitetom je njihov status kako među stručnjacima tako i šire, prije svega u javnosti, politici i gospodarstvu. Dat je kratak pregled i njihovog razvoja (povijesti), postojećeg stanja i perspektive. Poseban interes je posvećen menadžerima kvalitete, njihovom obrazovanju, usavršavanju i mjestu u bilo kojoj organizaciji. Sve navedeno se povezuje sa postojećim normama za kvalitetu.
Konačno, daje se prognoza mogućih budućnosti sustava za kvalitetu, menadžera kvalitete i kompletne struke. Predlažu se moguće praktične mjere.

VALENTINA MARINKOVIĆ

UPOTREBA DRONOVA U MEDICINSKOM LANCU OPSKRBE - KVALITETA I REGULATORNI IZAZOVI U MEDICINI

Akreditacijski standardi u zdravstvu su dobar alat za implementaciju medicinskih, znanstvenih i tehnoloških dostignuća koji imaju utjecaj na zdravstveni sustav i sustave kvalitete u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvu se u bliskoj budućnosti nameću izazovi rješavanja problema starenja populacije, starenja radne snage, primjene novih tehnologija i medicinskih dostignuća. Novi alati kao što su Horizon scanning, koji se koriste za upravljanje rizicima i procjenu budućnosti putem sistematskog pregleda informacija u cilju identificiranja potencijalnih prijetnji, rizika, novih problema i mogućnosti, mogu imati primjenu i u zdravstvenim sustavima.

MIRJANA HRUŠKAR

STUDIJSKI PROGRAMI - SRŽ OBRAZOVNE MISIJE

Sveučilište kao i njegove sastavnice putem sustava osiguravanja kvalitete dužni su posebnu pažnju posvetiti izradi i odobravanju programa te njihovom kontinuiranom praćenju i periodičnoj reviziji, kao što je određeno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete Europskog prostora visokog obrazovanja - ESG standardima.
Zahtjevi i kriteriji vrjednovanja uz drugi ciklus re-akreditacije također posebni naglasak stavljaju na ovo područje. Predavanje će dati pregled stanja studijskih programa dobivenih kroz vanjska vrjednovanja, unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, prikupljanje podataka iz izvješća Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za područje vrjednovanja studijskih programa, zatim predstaviti postupak pripreme prijedloga novog studijskog programa te izmjena i dopuna postojećih studijskih programa na sastavnicama kao i sveučilišni postupak vrjednovanja studijskih programa.

NATALIJA FINK

ATLANTIC GRUPA: OCEAN PRILIKA - OCEAN IZVRSNOSTI: INTEGRIRANI SUSTAVI KVALITETE I ULOGA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU SUSTAVA

Sustav kvalitete Atlantic grupe temelji se na integriranom pristupu, pritom poštujući specifičnosti i različitosti poslovnih područja i zainteresiranih strana.
Vlastite korporativne prakse temelje se na najboljim svjetskim praksama i standardima. Na taj način Atlantic Grupa gradi snažan jedinstveni sustav i snagu svoje poslovne izvrsnosti. Sustav u potpunosti integrira:
• zahtjeve upravljanja poslovnim procesima i rizicima (ISO 9001)
• najvišu razinu sigurnosti proizvoda i usluga (FSSC 22000, HACCP, GMP)
• opredijeljenost prema održivom razvoju (ISO 14000, ISO 50001, GRI)
U sustavu Atlantic grupe najvažnija je kreativnost kojom se nadograđuju standardi i stvara dinamično okruženje koje se brzo prilagođava promjenama u poslovnom okruženju. Digitalne tehnologije značajni su pokretač razvoja sustava i koriste se u svim razinama, od komunikacije sa zainteresiranim stranama, edukacija i razvoja potencijala zaposlenika, planiranja, operativnog poslovanja, rizika i upravljanja dobavljačima, monitoringa procesa, izvještavanja, analize rizika, upravljanja nesukladnostima, pa sve do platformi strateških projekcija i modela predviđanja.
Danas su digitalne tehnologije značajni faktor uspješne i sigurne plovidbe u Atlantic-ovom oceanu prilika i snažan vjetar izvrsnosti.

IVICA VEŽA

MODEL INOVATIVNOG PAMETNOG PODUZEĆA (HR-ISE) I TVORNICE ZA UČENJE (FESB LEARNING FACTORY)

Kako bi se opstalo na sve turbulentnijem tržištu potrebno je kontinuirano ulagati u nove tehnologije, suvremene organizacijske strukture i osoblje. U okviru INSENT (Innovative Smart Enterprise) projekta, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost razvijen je Hrvatski model pametnog inovativnog poduzeća utemeljenog na novoj industrijskoj platformi Industrija 4.0. Posebno su izvršena istraživanja u području kvalitete.
Razvijen je originalni koncept FESB Tvornice za učenje (Learning factory) u cilju povezivanja državne uprave, sveučilišta i industrije. Tvornica za učenje je okruženje za učenje gdje se procesi i tehnologije temelje na stvarnom industrijskom pogonu koji omogućuje izravan pristup procesu razvoja proizvoda. Temelje se na didaktičkom konceptu koji naglašava kako eksperimentalno učenje tako i ono na rješavanju problema. Misija FESB Tvornice za učenje je dovesti stvarni svijet u predavaonicu pružajući stvarna praktična iskustva studentima, transferirati najnovija istraživanja i znanja u industriju kroz zajedničke projekte i cjeloživotno učenje, te pomoći državnoj upravi u identificiranju potreba industrijskih poduzeća.

BERNARD GRŠIĆ

DIGITALIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE - PREDUVJET ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA I DRUŠTVA U KONAČNICI

Za digitalnu transformaciju Hrvatske potrebno je stvoriti sinergiju digitalne javne uprave, digitalizacije poduzetništva, digitalnih vještina građana i uključivosti. Veliki potencijal rasta i razvoja svakog društva leži upravo u procesima digitalizacije.
Osnova za međusobno povezivanje svih dionika su procesi koji trebaju biti jasno propisani i koordinirani.

KREŠIMIR BUNTAK

ORGANIZACIJSKA KOMPETENTNOST - KLJUČ KVALTETNOG UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM


Organizacijska kompetentnost javlja se kao logičan odgovor na složene zahtjeve okruženja koji traže integriranost kompetentnosti zaposlenika i sposobnost organizacije (tehničku, tehnološku i strukturnu) za pravodobnu i adekvatnu poslovnu reakciju s ciljem ostvarenja konkurentske prednosti. Sukladno tome definiran je pojam organizacijske kompetentnosti koji postaje jedna od tri ključne karakteristike upravljanja za ostvarenje održivog uspjeha organizacije sukladno konceptu upravljanja kvalitetom. Model organizacijske kompetentnosti ključan je za osiguranje kvalitetnog upravljanja organizacijom od strateške do operativne razine.

O PREDAVAČIMA

Dr. sc. Ernest Vlačić, MBA, veleučilišni profesor, voditelj e-Leadreship MBA studijskih programa na Visokom učilištu ALGEBRA. Svoj je karijerni put započeo kao razvojni inženjer u Prvomajskoj nakon čega kao menadžer radi u korporaciji Danieli SpA s kojom osniva i vodi Danieli SYSTEC. Karijeru nastavlja u Brodarskom Institutu u okviru nacionalnog znanstvenog STP projekta s kojim i suosnivač spin-out razvojno-istraživačku organizaciju NOVAMINA centar inovativnih tehnologija koju i danas vodi.
Usporedno vođenju i upravljanju tehnološkim organizacijama, upravlja međunarodnim multidisciplinarnim industrijskim projektima i portfeljima projekata tehnološkog inoviranja. Dr. Vlačić je i Predsjednik nacionalnog Tematskog inovacijskog vijeća za Energetiku i održivi okoliš RH. Njegov je znanstveno-istraživački i nastavni rad fokusiran na područja strategijskog i inovacijskog menadžmenta, te inovacijskih i industrijskih politika na čemu je i doktorirao pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pozvan je predavač na većem broju znanstveno-stručnih skupova kao i gostujući predavač na domaćim i stranim visokim učilištima, te vršitelj dužnosti na upravljačkim funkcijama visokih učilišta.

Ahmed Novo direktor je Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) od 2012. godine, koja je pod njegovim vodstvom akreditirala i certificirala značajan broj zdravstvenih ustanova. Više od 16 godina radio je za agencije UN-a, a najdulje se zadržao u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji gdje je obnašao odgovorne funkcije koordinatora za akreditaciju i osiguranje kvaliteta unutar EU/WHO projekta „Podrška reformi zdravstvenog sustava u BiH“ i službenika za zdravstvene sustave. Pored toga doc. Novo je predavač i voditelj kolegija za predmet Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Također, predavač je na sve tri razine kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene menadžere u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta.
Novo je rođen u Sarajevu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu gdje je magistrirao i doktorirao na temu zadovoljstva / iskustva pacijenata odnosno integrirane zdravstvene zaštite primjenom odgovarajućih instrumenata za poboljšanje kvaliteta. Specijalist je socijalne medicine, organizacije zdravstvene zaštite i ekonomike zdravstva i top menadžer s kompletiranom SHCE 3 razinom.
Autor je brojnih objavljenih radova u stručnim i znanstvenim časopisima. Urednik je akreditacijskih standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu (dom zdravlja, obiteljska medicina, centri za mentalno zdravlje i ljekarne) koji su dobili akreditaciju od strane Međunarodnoga društva za kvalitetu zdravstvene zaštite (ISQua) te akreditacijskih standarda za zavode za javno zdravstvo kao i mnogih drugih koji se koriste za ciljanu akreditaciju pojedinih djelatnosti. Sudionik je brojnih znanstvenih i stručnih skupova, te tečajeva kontinuirane medicinske edukacije iz užeg predmeta interesa, a sa stručnim radovima sudjelovao je na više domaćih i inozemnih kongresa. 

Dr. sc. Nenad Injac poznati je stručnjak za kvalitetu i sustave upravljanja. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, magistar znanosti za kvalitetu i pouzdanost, a 1983. doktorira u području kvalitete na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Prošao je brojne specijalističke seminare i stručna stažiranja vezana za sustave kvalitete u SAD-u, SR Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Austriji. EOQ je menadžer za sustave upravljanja kvalitetom i sustave upravljanja informacijskom sigurnošću te auditor kvalitete. Tijekom radnog vijeka bio je menadžer kvalitete u RIZ-u, dekan i profesor na Višoj zrakoplovnoj školi, docent i voditelj informatičkog laboratorija na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, projekt i produkt menadžer u firmama M-computer, GMO, Summerauer & Partner i Edland u Beču te predstavnik firme Quality Austria u Beču za Jugoistočnu Evropu i Rusku Federaciju.
Radio je kao predavač na sveučilištu, voditelj timova kod projekata, predavač i ispitivač u školama Europske organizacije za kvalitetu (EOQ), predavač na poslijediplomskom studiju kvalitete KREMS Beč, gost-predavač poslijediplomskog studija kvalitete pri Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, poslijediplomskog studija kvalitete pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Akademiji za povišenje kvalifikacije, Jaroslavlj, Ruska Federacija, na Fakultetu upravljanja pri Sveučilištu u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija te na Državnom financijskom univerzitetu Moskva, Ruska Federacija. Autor je brojnih objavljenih radova u stručnim i znanstvenim časopisima, desetak skripti te isto toliko knjiga, dok je desetak knjiga u pripremi za izdavanje. Član je Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Austrijskog društva za kvalitetu te redoviti akademik Ruske akademije za probleme kvalitete. Dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog društva za kvalitetu (2012.)

Prof. dr. Valentina Marinković studirala je, magistrirala i doktorirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usporedno s akademskom karijerom, dr. Marinković aktivno sudjeluje i u poslovnom sektoru s preko 20. godina iskustva u multinacionalnim farmaceutskim kompanijama, na poziciji Direktora kvalitete.
Akademsku karijeru je započela na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Nišu, a danas je profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Kao gostujući istraživač, 2017. godinu provodi na RWTH Univerzitetu u Ahenu u Njemačkoj, surađujući na projektu „Critical Incidents in Outsourcing in Pharmaceutical Companies“. Prof. Marinković objavljuje više od 150 radova i objava u znanstvenim i stručnim časopisima iz oblasti kvalitete, regulative i farmacije. Predsjedava na više od 20 znanstvenih i programskih odbora međunarodnih konferencija iz oblasti kvalitete.
Od 2018. godine obavlja dužnost predsjednice „Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet".

Mirjana Hruškar je redovita profesorica u Laboratoriju za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji Zavoda za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirala je, magistrirala i doktorski rad obranila na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se i zaposlila. Njezino znanstveno usavršavanje uključuje kraće studijske boravke u inozemstvu, prisustvovanje većem broju međunarodnih ljetnih škola i tečajeva. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se kvalitetom i sigurnošću hrane, utvrđivanjem parametara kvalitete fizikalno-kemijskim, instrumentalnim, enzimskim i senzorskim analizama te validacijom metoda. Bila je voditeljica jednog nacionalnog projekta, aktivna istraživačica na šest nacionalnih te tri međunarodna znanstvena projekta, a trenutno je suradnica na projektu "Od nusproizvoda u preradi žitarica i uljarica do funkcionalne hrane primjenom inovativnih procesa" Hrvatske zaklade za znanost. Od zaposlenja sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim specijalističkim studijima i doktorskom studiju kao nositelj ukupno 9 predmeta te suradnik na 8 predmeta. Mentor je 9 završnih, 23 diplomska, 3 znanstvena magistarska, 4 završna specijalistička i 2 doktorska rada te 3 studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom.
Objavila je 53 znanstvena rada (19 radova zastupljenih u bazama podataka Current Contents i Science Citation Index Expanded, 20 radova u drugim indeksiranim časopisima i 14 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova) te tri stručna rada.
Članica je Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te je više godina član uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa "Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam". Predsjednica je Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Bila je članica Vijeća za praćenje stanja u poljoprivredno prerađivačkom sektoru prehrambene industrije pri Ministarstvu poljoprivrede. Na Fakultetu je bila predsjednica Odbora za osiguranje kvalitete, te članica nekoliko odbora. Od 2007. do 2011. godine je bila prodekanica za nastavu, predsjednica Odbora za nastavu i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a od 2011. do 2015. godine je bila dekanica Prehrambeno- 8 biotehnološkog fakulteta. Na Sveučilištu u Zagrebu bila je članica Rektorskog kolegija u širem sastavu, Vijeća biotehničkog područja te nekoliko radnih skupina i povjerenstva, a od 2013. godine bila je predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom. Od 2015. godine je prof. dr. sc. Mirjana Hruškar prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, Sveučilište u Zagrebu. Od 2017. godine suradnica je Hrvatske akademije tehničkih znanosti za biotehničko područje, Zagreb.

Svoje bogato iskustvo na području upravljanja kvalitetom, mag. ing. bioprocesnog inženjeringa, spec. analitike i mikrobiologije namirnica NATALIJA FINK, stječe u velikim kompanijama prehrambenog i farmaceutskog poslovanja, specijalizirajući se za integracije kompleksnih sustava upravljanja procesima.
Nakon završenog prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, smjera biotehnologije, svoju karijeru započinje u Plivi 1989. godine na području kontrole kvalitete izuzetno zahtjevnog poslovanja dječje i dojenačke hrane. Od 1996. preuzima vođenje Centralnih laboratorija Prehrambenog sektora.
Ulaskom Cedevite u Atlantic Grupu nastavlja karijeru na razvoju sustava kvalitete kao direktor Osiguranja kvalitete, a od 2012. fokusirana je na integraciju i implementaciju različitih standarda i poslovnih sustava te preuzima funkciju na korporativnoj razini direktora Razvoja sustava kvalitete Atlantic Grupe.
Kontinuirano obogaćuje svoja multidisciplinarna znanja i vještine različitim oblicima usavršavanja i radom na 10 projektima:
Iz područja upravljanja rizicima: specijalizacijom iz mikrobiologije i kontrole kvalitete namirnica
iz područja standardizacije i nadzora: interni i eksterni auditor (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSSC 22000, IFS, GMP, QA auditora za visoko školstvo)
• iz područja digitalizacije: projekti implementacije SAP-a i upravljanja nesukladnostima
• iz područja održivog razvoja (GRI, UN SDS)
• razvoj i unapređenje poslovnih procesa: Six Sigma Green Belt
• razvoj i unapređenja poslovnih komunikacija i modela: NLP business coach
Sudjeluje u radu brojnih stručnih skupova i društava.
Posljednjih godinu dana posebno područje interesa su projekti usmjereni na digitalizaciju procesa i integraciju s elementima održivog razvoja.

Prof.dr.sc. Ivica Veža šef je Katedre za industrijsko inženjerstvo i predaje sljedeće kolegije: Ekonomika i organizacija proizvodnje, Ekonomika i organizacija, Organizacija poslovnih procesa, Upravljanje projektima, Upravljanje PLM projektima, Projektiranje proizvodnih sustava i Proizvodni menadžment. Na poslijediplomskom doktorskom studiju strojarstva održava sljedeće kolegije: Modeliranje i simulacija, Računalom integrirana proizvodnja i Operacijski menadžment. U ovom trenutku mentor je 6 doktoranada.
Vodio je više međunarodnih projekata TEMPUS, CEEPUS, ERASMUS, dva bilateralna slovensko-hrvatska projekta i dr. Bio je voditelj više tehnologijskih projekata za BICRO te Hrvatski institut za tehnologiju. Objavio je 11 knjiga, 14 poglavlja u znanstvenim knjigama, 42 rada u časopisima, 172 rada u zbornicima radova na međunarodnim (126) i domaćim simpozijima (46), vodio je 11 međunarodnih i 11 domaćih znanstvenih projekata. Održao je više desetaka pozvanih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovao u radu na 36 projekta za potrebe gospodarstva.
Kao gost istraživač proveo je tri godine na Fraunhofer institutima IPA u Stuttgartu i IPK u Berlinu te na RWTH WZL u Aachenu.
Bio je gost profesor na Nagoya University u zimskom semestru akademske godine 2007/2008. God. 2012. održao je predavanja na sveučilištu Technikum u Beču i bio je gost profesor na MCAST sveučilištu na Malti, gdje je održao predavanja iz kolegija Plant Layout.
Od 2000. god. redoviti je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, a u periodu od 2000. do 2007. bio je član 12 uprave Tehnološkog centra u Splitu.
Od 2008. redoviti je član European Academy of Industrial Management.
Potaknuo je i bio voditelj uvođenja studija Industrijsko inženjerstvo, kao jedinstveni studij između FESB-a i Ekonomskog fakulteta. Od 2008. do 2013. vodio je projekt TEMPUS-2008-IT-JPCR 144959, Master Study program in Product Lifecycle Management with Sustainable Production, u kojem je uveden novi smjer PLM na diplomskom studiju Industrijskog inženjerstva.
Od 2005. voditelj je razvoja Hrvatske tehnologijske platforme pri Europskoj inicijativi. U svibnju 2011. god., na PTW u Darmstadt, potpisao je s predstavnicima 10 europskih sveučilišta inicijativu o gradnji Edukacijske tvornice (Learning factory), kojom bi se promijenila paradigma obrazovanja inženjera.
Dopredsjednik je Lean management inicijative, koja je osnovana 2010. u Zagrebu. Sudjelovao je u uvođenju lean i green manadžmenta u velikom broj industrijskih poduzeća, u bankama i bolnicama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Bernard Gršić državni je tajnik zadužen za razvoj hrvatskog digitalnog društva, tj. njegov je rad u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva usmjeren na digitalizaciju javne uprave, gospodarstva, jačanje digitalnih vještina građana i promicanje kibernetičke sigurnosti. Član je Vijeća za državnu informacijsku infrastrukture i Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju, a predsjedava Radnom skupinom za digitalno društvo, jednom od skupina koje pripremaju Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatska 2030. Bio je i pomoćnik ministra (2016.-2017.) za javnu upravu. Bio je zadužen za razvoj e-Hrvatske.
Njegov rad i predavanja usmjereni su na digitalnu politiku, informatizaciju, korištenje digitalne tehnologije i kibernetičku sigurnost u privatnom i javnom sektoru. Područja njegovog interesa uključuju provedbu projekata koji olakšavaju primjenu razvojnih i novih tehnologija. Studirao je elektrotehniku.

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Buntak nakon diplome na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i magisterija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u području
menadžmenta.
U svojoj je profesionalnoj karijeri gotovo 20 godina obnašao različite menadžerske funkcije. U mandatu 1997.-2000. obnašao je dužnost v.d. pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba i člana Poglavarstva, te je u to vrijeme bio i član gospodarskog vijeća Grada Zagreba. U razdoblju 2000.-2004. kao predsjednik uprave vodio je Končar alate d.d., jednu od većih alatnica s programom alata za automobilsku industriju i industriju bijele tehnike. U razdoblju od 2009. do 2012. godine obnaša dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo čime aktivno sudjeluje u pregovorima pridruživanja u EU u području infrastrukture kvalitete. U svom profesionalnom radu član je velikog broja upravnih i nadzornih odbora, kao i savjetnik uprava u poduzećima.
Organizirao je i sudjelovao u radu velikog broja međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojima je izlagao radove iz područja menadžmenta, upravljanja poslovnim procesima i upravljanja kvalitetom. Samostalno i u koautorstvu objavio je preko 60 znanstvenih radova, pet knjige i preko 70 stručnih radova. Trenutno je zaposlen na Sveučilištu Sjever u statusu izvanrednog profesora i obnaša funkciju v.d. pročelnika sveučilišnog odjela Logistika i održiva mobilnost.
Za svoj rad nagrađivan je do sada više puta od čega posebno treba istaknuti Povelja «IVANČICA» URIHO (2002 g.), Brončana plaketa Udruženja obrtnika grada Zagreba (2009), Zahvalnica za poseban doprinos u radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (2014), Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2015).

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
e-pošta: blog@hdkvaliteta.hr
OIB: 04201124440
IBAN: 04323600001101562248

Glavni urednik: Davor Markota
Design i tehnička izvedba:
Davor Markota / Quality Solutions j.d.o.o.
---